معرفی

مشخصات فردی

فرهاد حریرچی

نام - نام خانوادگی : فرهاد   حریرچی

پست الکترونیکی : f_harirchi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مخابرات گرایش سیستم
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک گرایش الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آکادمی ملی علوم آذربایجان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 23

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1368-11-01

فرهاد حریرچی
فرهاد حریرچی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    مربی
^